Πρακτική στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες στην γραμματεία