Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κορμού Α Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ ΜΓΥ 4   137,5 5,5
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΜΓΥ 4   137,5 5
3 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΔΟΝΑ 4   100,0 4,5
4 Γενική Λογιστική ΜΓΥ 3 2 125,0 5,0
5 Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΓΥ 2 2 125,0 5,0
6 Γενικά Μαθηματικά ΜΓΥ 4   125,0 5,0
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   21 4 750,0 30,0

 

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ

Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχείρησης, η Έννοια του Μάνατζμεντ, Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων, Οργανωτικές Δομές και Οργανωτικός Σχεδιασμός, Στοιχεία Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Παρακίνηση, Ηγεσία, Δυναμική Ομάδων, Επικοινωνία, Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Μαθησιακή Οργάνωση, Διοίκηση Γνώσης, Ενδυνάμωση, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών, Συγκριτική Αξιολόγηση, Ισορροπημένη Κάρτα, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Διοίκηση Αλλαγών. Εφαρμογές στο σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

 

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Η διαδικασία του μάρκετινγκ, η διοίκηση του μάρκετινγκ, το περιβάλλον του μάρκετινγκ, τα συστήματα μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτών, η διαδικασία λήψης απόφασης από τον καταναλωτή, οργανωτικές αγορές και αγοραστική συμπεριφορά, τμηματοποίηση - στόχος - θέση, μέτρηση της δυναμικότητας της αγοράς και των πωλήσεων.

 

Εισαγωγή στο Δίκαιο - Στοιχεία Αστικού Δικαίου

Έννοια του δικαίου και διακρίσεις του. Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο, Σχέση Κανόνων Ελληνικού προς το Κοινοτικό Δίκαιο. Δημιουργία κανόνων Δίκαιου και διακρίσεις των . Υποκείμενα Δικαίου. Τα πρόσωπα και διακρίσεις των . Δικαίωμα διακρίσεις και προστασία του, Δικαιοπραξία σύμβαση, έννοια, περιεχόμενο , διακρίσεις  - Αντιπροσώπευση - Παραγραφή. Σύσταση, αλλοίωση και κατάργηση ενοχικών σχέσεων. Διακρίσεις ενοχικών συμβάσεων .Αναφορά στις σημαντικότερες ενοχικές συμβάσεις. Αδικοπραξία, Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Κυριότητα, Ενέχυρο και Υποθήκη. Στοιχεία κληρονομικού δικαίου.

 

Γενική Λογιστική

Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής. Περιουσιακές μεταβολές και παρακολούθησή τους με διαδοχικούς ισολογισμούς. Λογαριασμοί, Κατανόηση βασικών εννοιών - Ενεργητικό, Πάγιο, Κυκλοφορούν, Ίδια Κεφάλαια, Παθητικό, Απογραφή. Πορεία λογιστικών εργασιών, ημερολογιακές εγγραφές, σύνταξη Ισολογισμού, σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, σύνταξη Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, σύνταξη Ισοζυγίου, τήρηση ΕΛΓΣ, Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής.

 

Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

O ρόλος της Πληροφορικής στην Επιχείρηση, Ιστορική Εξέλιξη. Υλικό, βασικές έννοιες, Οργάνωση. Λογισμικό, Είδη Λογισμικού, Η χρήση του λογισμικού στην επιχείρηση. Οργάνωση και είδη H/Y. Λειτουργικά Συστήματα, ιστορική εξέλιξη, είδη, βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Εξέταση Λειτουργικών Συστημάτων για Προσωπικούς H/Y και UNIX. Αρχιτεκτονική Η/Υ. Αριθμητικά Συστήματα. Εφαρμογή Πληροφορικής στην Επιχείρηση, επιδράσεις και αποτελέσματα στο προσωπικό και στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Πίνακες, Σχέσεις, Ερωτήματα, Φόρμες, Αναφορές. Εφαρμογές της Πληροφορικής στη σύγχρονη επιχείρηση.

 

Γενικά Μαθηματικά

Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όρια συναρτήσεων και συνέχεια. Στοιχεία διαφορικού λογισμού: παράγωγος, διαφορικό, ακρότατα και σημεία καμπής συνάρτησης, εφαπτομένη γραφικής παράστασης και ασύμπτωτες. Εφαρμογές σε προβλήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. Βασικά θεωρήματα διαφορικού λογισμού και κανόνας De l’ Hospital. Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης: βασικές αρχές απαρίθμησης, διωνυμικοί συντελεστές, διατάξεις και συνδυασμοί. Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα: είδη πινάκων και πράξεις, αντίστροφος πίνακα, υπολογισμός οριζουσών, επίλυση γραμμικών συστημάτων εξισώσεων. Χαρακτηριστικό πολυώνυμο τετραγωνικού πίνακα, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές σε θέματα οικονομίας.