Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Marketing Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΜΕ 4   150,0 6,0
2 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0
3 Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (e-CRM) ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 8 750,0 30,0

 

 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Οι αντιλήψεις και διαχρονικά η αποστολή των επιχειρήσεων, η Διοίκηση Μάρκετινγκ στο υποσύστημα Μάρκετινγκ (η περιουσιακή αξία της φίρμας, η ανάλυση της αξίας για τον πελάτη, το μάρκετινγκ με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δίκτυα αξίας, τα υβριδικά κανάλια, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ κ.ά.), Η λήψη των αποφάσεων στη Διοίκηση Μάρκετινγκ (Μέθοδοι και κριτήρια λήψεως αποφάσεων). Τα στάδια της διαδικασίας της Διοίκηση Μάρκετινγκ, Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans). Νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το μάρκετινγκ εμπειριών, το ψυχαγωγικό, και το μεταδοτικό μάρκετινγκ.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.

 

Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (e-CRM)

Θεωρητικές βάσεις του CRM, μάρκετινγκ σχέσεων, πελατοκεντρικός προσανατολισμός της επιχείρησης, ικανοποίηση και διατήρηση του πελάτη, αλλαγή της επιχείρησης, προσαρμογή της επιχείρησης στο περιβάλλον, υιοθέτηση νοοτροπίας μάθησης. Βασικές λειτουργίες του CRM: αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες, εξόρυξη δεδομένων των πελατών. Στάδια εφαρμογής του CRM, προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας του CRM. Ο ρόλος της στρατηγικής του CRM στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της επιχείρησης. Επιχειρησιακές εφαρμογές με κατάλληλο λογισμικό και με τη χρήση του Διαδικτύου, αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες, εξόρυξη και ανάλυση πληροφοριών των πελατών.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

  

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!