Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μεταπτυχιακά

 

Ιστοσελίδες   Προγραμμάτων   Μεταπτυχιακών   Σπουδών  του  Τμήματος 

 

1.   "Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)":

http://manedu.upatras.gr/ 


 2. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση (Digital Innovation and Management)

http://dima.upatras.gr/

 

 

 

Μαθήματα ΣΤ Εξαμήνου

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαχείριση Έργων ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 9 750,0 30,0

 

 

Διαχείριση Έργων

Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν στοιχεία από την διαχείριση λειτουργιών, χρονικό προγραμματισμό έργων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση επιχειρησιακών αποφάσεων και διαδικασιών. Επίσης αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών χρονικού προγραμματισμού και ορθολογικής οργάνωσης των εργασιών ή των μηχανοποιημένων δραστηριοτήτων κατασκευής των έργων με κριτήριο την βέλτιστη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ή την επιτάχυνση των εργασιών. Δικτυωτός προγραμματισμός και τεχνική κατασκευής δικτυωτού διαγράμματος έλεγχος πορείας εκτελέσεως έργου με το δικτυωτό διάγραμμα. Διαγράμματα Gant, η βελτιστοποίηση χρόνου, κόστους και δυναμικού. Εισαγωγή στην έννοια του Project Management. Οργάνωση έργου. Εκτίμηση κόστους. Επιλογή αναδόχου. Έλεγχος έργου. Διοικητικές ικανότητες. Διαχείριση ρίσκου.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέση πληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνολογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Βασικές έννοιες. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ΠΣΔ). Περιβάλλον των ΠΣΔ. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης των ΠΣΔ. Ανάλυση περιπτώσεων. Εφαρμογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣΔ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣΔ. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχείρησης και ΠΣΔ.

  

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.

 

Μαθήματα κορμού Β Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ΔΟΝΑ 3   100,0 4,0
2 Μικροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3   112,5 4,5
3 Λογιστική Εταιρειών ΜΓΥ 2 3 112,5 4,5
4 Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
5 Οικονομικά Μαθηματικά ΜΓΥ 4   137,5 5,5
6 Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων ΜΓΥ 4 2 150,0 6,0
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   20 4 750,0 30,0

 

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Κλάδος - διακρίσεις, οι αντικειμενικές εμπορικές πράξεις, εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις, τεκμήριο εμπορικότητας. Εμπορικά βιβλία. Έμποροι κατά τυπικό και ουσιαστικό σύστημα. Απόκτηση - απώλεια εμπορικής ιδιότητας. Συνέπειες. Βιομηχανική ιδιοκτησία, επωνυμία, Σήμα, Ευρεσιτεχνίες - εφευρέσεις, δίκαιο του ανταγωνισμού - συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Οι εταιρείες - διακρίσεις. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία, ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ετερόρρυθμη ή αφανής Εταιρεία, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είδη, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ανώνυμη Εταιρεία, είδη, Ίδρυση - λειτουργία - λύση, Δίκαιο των αξιογράφων. Η συναλλαγματική, Η επιταγή, Το γραμμάτιο. Εφαρμογές εμπορικού δικαίου ‐ καταστατικό, επιταγή, συναλλαγματική ‐ στοιχεία πτωχευτικού δικαίου.

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς, Ελαστικότητα, Κόστος και Παραγωγή, Αγορές - Ανταγωνισμός και Ανάπτυξη, Μονοπώλιο και διάφορες μορφές Ολιγοπωλίου, Αποδοτικότητα και ρύθμιση, Ζήτηση συντελεστών παραγωγής και παραγωγικότητα, αμοιβές εισροών, Πρόσοδος, τόκος και κέρδη.

 

Λογιστική Εταιρειών

Βασικά στοιχεία λογιστικής εταιρειών, έννοιες Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία - Προσδιορισμός Καθαρών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης, καθαρών Αποτελεσμάτων χρήσης, φορολογία νομικών προσώπων, συμπλήρωση εντύπων εφορίας για νομικά πρόσωπα, Ε3 - Ε5 - Φ10 - εκκαθάριση φόρου νομικών προσώπων - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση με αριθμοδείκτες - αριθμοδείκτες ρευστότητας - αριθμοδείκτες αποδοτικότητας - αριθμοδείκτες δραστηριότητας - αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων - εισαγωγή σε αριθμοδείκτες αγοράς - κάθετη και οριζόντια ανάλυση επιχειρήσεων - αποτίμηση εταιρειών και μετοχών εισηγμένων και μη στο ΧΑΑ - χρησιμότητα Κατάστασης Ταμειακών Ροών και Προϋπολογισμών.

 

Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός H/Y

Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Προγραμματιστικές δομές, Ακολουθία, Έλεγχος και Επανάληψη. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (ψευδοκώδικας, διαγράμματα ροής προγράμματος, γλώσσες προγραμματισμού). Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Η γλώσσα C, Δομή Προγράμματος στη C, Τύποι δεδομένων, Δηλώσεις Μεταβλητών, Βρόχοι. Πίνακες, Συναρτήσεις, Δομές, Δείκτες, Ακολουθίες Χαρακτήρων. Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη γλώσσα C, Ανάπτυξη προγραμμάτων και συναρτήσεων στη C.

 

Οικονομικά Μαθηματικά

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Ακολουθίες, Σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας και δύο μεταβλητών: πράξεις, μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό, τοπικά ακρότατα. Όρια συναρτήσεων. Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση συναρτήσεων. Εφαρμογές των τοπικών ακροτάτων σε θέματα οικονομίας, μέθοδος εύρεσης δεσμευμένων τοπικών ακροτάτων - πολλαπλασιαστές Lagrange. Συνδυαστική ανάλυση. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις: διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς και γραμμικές. Οικονομικές εφαρμογές. Ολοκληρώματα και οι εφαρμογές τους σε προβλήματα οικονομικών επιστημών. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις και οικονομικές του εφαρμογές κυρίως σε προβλήματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με το πρόγραμμα Mathematica.

 

Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

Στοιχειώδεις Δειγματοληπτικές Μέθοδοι, Περιγραφή - Οργάνωση - Αποτύπωση Δεδομένων, Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα (Μέτρα Κεντρικών Τάσεων, Μέτρα Διασποράς), Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Στοιχειώδεις Κανόνες, Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος Bayes), Διακριτές τυχαίες Μεταβλητές και οι Κατανομές Πιθανοτήτων τους, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και η Κανονική Κατανομή, Κατανομή Δείγματος, Εφαρμογές σε H/Y.

Μαθήματα κορμού Δ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Επιχειρησιακά Παίγνια ΜΕΥ 3 1 112,5 4,5
2 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΜΕ 3 2 137,5 5,5
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΜΕΥ 3   112,5 4,5
4 Οικονομική της Διοίκησης ΜΓΥ 3   112,5 4,5
5 Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet ΜΕ 3 2 137,5 5,5
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 7 750,0 30,0

 

Επιχειρησιακά Παίγνια

Ανάλυση δεδομένων με επιχειρησιακά δεδομένα, τα τυπικά μοντέλα αντιδράσεων, αυτοματισμός μοντέλων, αξιολόγηση και έλεγχος μοντέλων, τεκμηρίωση μοντέλων, επιχειρηματικά σενάρια, αριστοποίηση και στόχοι, έλεγχος ανταγωνιστικών αντιδράσεων, μέθοδος Monte Carlo, οι μηχανισμοί της προσομοίωσης, η προσομοίωση σαν εργαλείο επιχειρησιακού προγραμματισμού.

 

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και βοηθήματα, διαχείριση ποικιλότητας, προώθηση καινοτομίας και δημιουργικότητας. Διαδικασία σχεδιασμού, φύση οργανωσιακών στόχων, μάνατζμεντ αντικειμενικών σκοπών, έλεγχος ως λειτουργία του μάνατζμεντ, προσεγγίσεις εφαρμογής ελέγχου. Χρήση επιχειρηματικών σχεδίων, σημεία - κλειδιά. Τυποποιημένοι πίνακες και διαγράμματα, βάθος χρόνου του σχεδιασμού. Ξεκινώντας νέα επιχείρηση, υπολογισμός ρεαλιστικών επιπέδων κόστους, κατανόηση κινδύνων, χρηματοδότηση, άδειες, νομικές οντότητες, εμπορικά ονόματα, σήματα κατατεθέντα κλπ. Στρατηγική σκέψη, βασικοί αριθμοί, ομάδα διοίκησης. Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας, πηγές, προμηθευτές και υλοποίηση. Τεχνολογία και μελλοντικά προϊόντα / υπηρεσίες. Προώθηση πωλήσεων. Ανάλυση κλάδου / αγοράς. Εντοπισμός πληροφοριών, πρακτική έρευνα αγοράς. Πρόβλεψη πωλήσεων, πληροφορίες υπόβαθρου, ανάλυση αγοράς. Συσχέτιση προϋπολογισμού και οροσήμων του σχεδίου. Επιχειρηματικοί αριθμοδείκτες. Υλοποίηση, ορόσημα, περιλήψεις, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Υποβολή σχεδίου.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

H χρηματοοικονομική λειτουργία και το περιβάλλον, η χρονική αξία του χρήματος, Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, οι επιδράσεις της μεταβολής του επιπέδου των τιμών, χρηματοοικονομικοί δείκτες και διακριτική ανάλυση, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος, πολιτική κεφαλαίων κίνησης, διαχείριση και πολιτική των πιστώσεων.

 

Οικονομική της Διοίκησης

Αποφάσεις βελτιστοποίησης, αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, αποφάσεις στις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, αποτελεσματική παραγωγή, πρόβλεψη κόστους, ειδικές τεχνικές καθορισμού τιμών, προγραμματισμός επενδύσεων, αποφάσεις βάσει ανάλυσης ισολογισμού, αποφάσεις βάσει ανάλυσης κόστους / οφέλους, κυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα, προϋπολογισμός κεφαλαίου.

 

Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet

Τύποι δικτύων στην επιχείρηση, κατανεμημένες επιχειρηματικές εφαρμογές, βασικές έννοιες για την κατανεμημένη επεξεργασία, βασικά πρωτόκολλα, ο κατανεμημένος έλεγχος, τα σημαντικότερα θέματα των κατανεμημένων συστημάτων. Εφαρμογές του διαδικτύου (Internet) στην επιχείρηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, αρχές ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EDI), η διαφήμιση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, intranets. Εξοικείωση με τα κατανεμημένα συστήματα, το διαδίκτυο και η ολοκλήρωση του με επιχειρηματικές εφαρμογές (Βάσεις Δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα). Εξοικείωση με την HTML και με τους υπάρχοντες εκδότες. Υλοποίηση και δημοσίευση σελίδας στον παγκόσμιο ιστό.

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Βασικές έννοιες, χρήση των Βάσεων Δεδομένων στην επιχείρηση, είδη Βάσεων Δεδομένων. Θεμελίωση των Βάσεων Δεδομένων, σχεσιακή άλγεβρα, λειτουργικές εξαρτήσεις. Σχεσιακό μοντέλο των Βάσεων Δεδομένων, πίνακες, κλειδιά, διάγραμμα οντοτήτων - σχέσεων. Βασικές λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, διαγραφή ενημέρωση, εισαγωγή και βελτιστοποίηση. Συστήματα διαχείρισης κειμένων, τεχνικές δεικτοδότησης, μέτρηση απόδοσης, μοντέλα δεδομένων, η χρήση τους στην επιχείρηση. Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, η χρήση τους στην επιχείρηση. Πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, μέθοδοι υλοποίησης, ο ρόλος τους στην ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων. Η γλώσσα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL. Χρήση εμπορικού συστήματος διαχείρισης B.Δ. και εξοικείωση με την γλώσσα SQL, εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης κειμένων και με τις πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων.