Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Διαδικασία self testing. Υποχρεώσεις φοιτητών.

 

1.- Υποχρεωτικό το self test. Υποχρεωτική δήλωση αποτελέσματος

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός  για τους φοιτητές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία από 10.5.2021

Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των φοιτητών  στους χώρους διεξαγωγής  της πρακτικής άσκησης. Ειδικώς, την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη της άσκησης.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Οι φοιτητές, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov. gr, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

2.- Αρνητικό αποτέλεσμα

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία οι φοιτητές εκτυπώνουν και υποχρεούνται κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των ασκήσεων, να την επιδεικνύουν, χωρίς να την παραδίδουν, στο αρμόδιο όργανο είτε ηλεκτρονικά είτε έγχαρτα.

3.- Θετικό αποτέλεσμα

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία οι φοιτητές, εκτυπώνουν. Στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες ως θετικοί/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, στην οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, και οι φοιτητές προσέρχονται κανονικά στους χώρους διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

4.- Χειρόγραφη δήλωση αποτελέσματος

Σε περίπτωση αδυναμίας αυθεντικοποίησης ή εκτύπωσης της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, οι φοιτητές  μπορούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν χειρόγραφα τη σχετική δήλωση.

Η δήλωση διατηρείται από τους υπόχρεους για μία εβδομάδα από την έκδοσή της και επιδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου.

5.- Φοιτητές εγγεγραμμένοι στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Για τους φοιτητές που τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διαδικασία προμήθειας και διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και τη δήλωση αποτελέσματος, ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588).

6.- Έλεγχος κατά την προσέλευση. Συνέπειες μη συμμόρφωσης

Ο υπεύθυνος της πρακτικής να διαπιστώνει ότι οι φοιτητές έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον κατά περίπτωση χώρο διενέργειας των προαναφερθεισών ασκήσεων, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση των ανωτέρω ασκήσεων σε όσους από τους φοιτητές α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την δήλωση αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης της προβλεπόμενης δήλωσης αποτελέσματος, ο φοιτητής λαμβάνει απουσία και ο αρμόδιος φορέας απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης/αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αυτές.

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!