Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΤ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   16 9 750,0 30,0

  

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση, Ιστορικό και εφαρμογές της, Έννοιες της αντικειμενοστρεφούς φιλοσοφίας (αντικείμενο, κλάση, μέθοδος, μήνυμα, δημιουργός, κρύψιμο πληροφορίας, αφαιρετικότητα, κληρονομικότητα, συναρμογή, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός), Μεθοδολογίες για αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, Στοιχεία αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού, Υλοποίηση διεπαφών χρήστη, Εξαιρέσεις, Νήματα, Διαχείριση αρχείων. Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java.

 

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού

Θεμελιώδη συστατικά του web, βασικοί ορισμοί. Μοντέλο πελάτη - διακομιστή (client - server). Πελάτης ιστού. Αρχιτεκτονική web browser. Διακομιστής Ιστού. Είδη web servers. Τύποι ιστοσελίδων. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ιστοτόπων: Φιλοσοφία και σχεδιασμός. Ο ρόλος της εμφάνισης και της ευχρηστίας. Κρίσιμα σημεία σχεδιασμού ιστοσελίδας και ιστότοπου. Κριτήρια ευχρηστίας. Ανάπτυξη ιστότοπου για μία επιχείρηση: αρχικό πλάνο. Γιατί να γίνει ανάπτυξη ιστότοπου; Λειτουργικά οφέλη, στρατηγικά οφέλη, περιστασιακά οφέλη. Απαιτήσεις. Κύκλος ζωής. Σημεία επικέντρωσης σχεδιασμού. Εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης και προβλημάτων του παγκοσμίου Ιστού και οι γενικοί στόχοι και αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί για τον Σημασιολογικό Ιστό. Cascading Style Sheets (CSS). Ορισμός μορφοποίησης. Σύνταξη. Παράμετρος class. Εφαρμογή CSS. Javascript. Σύγκριση με Java. Σενάρια στο τμήμα head και στο τμήμα body. Σενάρια σε εξωτερικό αρχείο. Μεταβλητές. Εντολές επιλογής. Αναδυόμενα παράθυρα. Δομές επανάληψης. Γεγονότα. Συναρτήσεις. Κλήσεις συναρτήσεων. Τεχνολογίες και γλώσσες αναπαράστασης μεταδεδομένων (XML, RDF, OWL). Παρουσίαση των οντολογιών και της λογικής εξαγωγής συμπερασμάτων στο Σημασιολογικό ιστό. Ευφυείς Πράκτορες και υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού για την υλοποίησή τους. Εφαρμογές.

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εισαγωγή στην e-Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βασικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop), Ασφάλεια Συναλλαγών, Συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογραφία, Ψηφιακές υπογραφές, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εξατομίκευσης, Τεχνικές εξατομίκευσης, Συστήματα Συστάσεων, Αλγόριθμοι και τεχνικές, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ηλεκτρονικές κάρτες και έξυπνες κάρτες (smart cards), Ηλεκτρονικές επιταγές (e-checking), Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών, Αξιολόγηση του e-Επιχειρείν, e-Banking, e-work. Υλοποίηση Εφαρμογών e-Επιχειρείν και e-Εμπορίου, Εργαλεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου (εμπορικά και ανοικτού κώδικα), Δικτυακοί τόποι ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου, Γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία συστημάτων e-επιχειρείν και e-εμπορίου.

  

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάλυση των μεθόδων και τεχνικών που έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση της ροής των προϊόντων και υπηρεσιών, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τους προμηθευτές, την παραγωγική διαδικασία και τα δίκτυα διανομής προς τους τελικού καταναλωτές. Θεωρία Αποθεμάτων (Καθορισμός του Γενικού Προβλήματος, Υποδείγματα Καθορισμένα και Πιθανολογικά, Εφαρμογές σε Η/Υ.

 

Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, ποσοτική και ποιοτική έρευνα αγοράς, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.